Menu

Bestuur

Het bestuur bestaat uit zes leden. Hieronder stellen zij zich voor.

banner

Monica Dütting (voorzitter)

Monica Dütting studeerde af in 1989 aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft meer dan twintig jaar ervaring in de Nederlandse archeologie en werkte als adviseur voor en bij bedrijven, omgevingsdiensten en bevoegde overheden. Daarnaast was ze onderzoeker binnen het NWO-limesproject  'A sustainable frontier?' en werkzaam bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel waar ze zich verder specialiseerde in de ichtyo-archeologie. Sinds 2016 is ze eigenaar van het bedrijf 'Fish Remains and other stories'. Verder is ze sinds 1 maart in dienst bij gemeente Tilburg als beleidsarcheoloog. Als voorzitter van het BAP behartigt ze de belangen van de vereniging in andere overleggen, zoals het Groot Reuvensoverleg, en coördineert ze de activiteiten voor de leden.

Merit Hondelink (secretaris)

Merit Hondelink studeerde in 2012 af als archeoloog. Voor haar door NWO gefinancierde promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen bestudeert ze beerputmonsters (archeobotanie), archiefstukken en oude kookboeken om de de dagelijkse maaltijd van de vroegmoderne stedeling te reconstrueren. Als secretaris van het BAP overziet ze de communicatie tussen bestuur en leden, en helpt ze met het organiseren van activiteiten zoals het Voorjaassymposium.

Henk van Haaster (penningmeester)

Henk van Haaster is bioloog en studeerde in 1985 af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In het doctoraalgedeelte van zijn studie specialiseerde hij zich in paleoecologie, fysische geografie en ecologische prehistorie. Tegenwoordig gaat Henk’s belangstelling vooral uit naar archeobotanie, palynologie, paleoecologie en forensische botanie. De materiaalgroepen die hij beheerst zijn botanische macroresten, pollen (en andere microfossielen) en dierlijke haren. Henk heeft in het bestuur gezeten van de Association for Environmental Archaeology en de Palynologische Kring. Vanaf 2020 is hij penningmeester voor het BAP.

Constance van der Linde (algemeen bestuurslid)

Constance is archeoloog & fysisch antropoloog en studeerde in 1999 af aan de Universiteit van Amsterdam om vervolgens als archeoloog in Nederland aan de slag te gaan. In de jaren 2004-2008 heeft zij een promotieonderzoek uitgevoerd aan de Universiteit Utrecht. Dit was een archeologisch en fysisch antropologisch onderzoek in de St. Callixtus Catacombe te Rome. Vervolgens heeft zij onderzoeksbureau ‘Tot op het Bot’ opgericht waarbij menselijke skeletten worden opgegraven en gedetermineerd. Als algemeen bestuurslid helpt Constance met name met het organiseren van symposia.

Kinie Esser (algemeen bestuurslid)

Kinie Esser is in 1992 aan de Universiteit van Amsterdam afgestudeerd in de ecologische archeologie en houdt zich sindsdien bezig met de archeozoölogie, de studie naar de relatie tussen mens en dier aan de hand van dierlijke resten uit opgravingen. Zij heeft kennis van zoogdieren, vogels en vissen uit het neolithicum tot en met de moderne tijd. Kinie is een ervaren bestuurder die van alle markten thuis is.

Radek Grabowski (algemeen bestuurslid)

Radek Grabowski is als archeoloog afgestudeerd en gepromoveerd in het vak "Environmental Archaeology” aan de Umeå Universiteit in Zweden. Sinds 2014 woont hij in Nederland. Radek werkt voor BAAC in 's-Hertogenbosch, waar hij zich voornamelijk met analyses van botanische macroresten en sinds kort ook houtskool bezighoudt. Hij is recent in het bestuur van het BAP ingestapt en heeft tot nu toe vooral een ondersteunend rol voor de meer ervaren leden gehad. Radeks voornaamste onderzoeksinteresses gaan uit naar de agrarische ontwikkelingen van het eerste millennium na Chr. en de formatie van en kennis over verkoolde botanische resten van agrarische nederzettingen.